Анотация: Дисциплината съпротивление на материалите е фундаментална за всички машинни инженери. Основната цел на дисциплината е придобиване от студентите на умения за якостно и деформационно пресмятане на конструкциите при статично натоварване. За усвояване на учебния материал следва да се използват като база знанията придобити от изучаваните вече дисциплини Математика, Механика (раздел „статика“) и Материалознание. По време на курса студентите се запознават с основните видове съпротиви –опън/натиск, усукване на кръгли сечения и специално огъване както и с най-често срещаното в машиностройтелната практика комбинирано натоварване – огъване с усукване. Разглежда се накратко и въпроса за устойчивост на равновесието на натиснати пръти. Получените знания са основа за успешното усвояване на следващи дисциплини с проектно-конструкторска насоченост.